จังหวัดกระบี่
รวมข้อมูลสถานที่ราชการในจังหวัด
รวบรวมข้อมูลและสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ เพื่อประโยชน์สำหรับใช้ในการติดต่อและอ้างอิงในเรื่องต่างๆทั้งนี้...

เมื่อ กันยายน 26, 2014, 11:57:32 AM
อำเภอเมือง
อำเภอเมืองกระบี่ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 648.552 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถูกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล และ 66 หมู่บ้านโดยท้องที่อำเภอ...

เมื่อ กรกฎาคม 16, 2014, 12:03:54 PM
เขตการปกครอง
จังหวัดกระบี่นั้น โดยรวมแล้วมีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 46 ของประเทศไทยจั...

เมื่อ กรกฎาคม 16, 2014, 11:47:36 AM
ตราสัญลักษณ์
จังหวัดกระบี่ ก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ที่แต่เดิมนั้นถูกตั้งขึ้นเป็นเขต มณฑลก่อนจะเป็นเมืองที่ขึ้นตรงกับอำนาจปกครองและบังคับบัญชาขอ...

เมื่อ มิถุนายน 17, 2014, 11:19:44 AM
ประวัติศาสตร์จังหวัด
สำหรับประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่นั้น ไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่จากการค้นพบในหลายแหล่งข้อมูลให้ความคิดเห็นตรงกันหลายด้าน ซึ่งต้นกำเนิดข...

เมื่อ มิถุนายน 17, 2014, 10:54:34 AM
ภูมิอากาศ และอาณาเขต
จังหวัดกระบี่นั้น ลักษณะทั่วไปจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน มีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัด โดยประกอ...

เมื่อ มิถุนายน 17, 2014, 09:56:43 AM
ที่ตั้งจังหวัด
จังหวัดกระบี่ ถือเป็นจังหวัดที่มีตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน เป็นจังหวัด 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทยที่มีใจกลางเมืองติดกับทะเล และเป็น...

เมื่อ มิถุนายน 17, 2014, 09:17:36 AM