ส่งหัวข้อ "ย้ายแล้ว: ชุดไทยโจงกระเบน ชุดไทยไปโรงเรียน ชุดไทยเด็กผู้หญิง" ถึงเพื่อน