ส่งหัวข้อ "องคมนตรี เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระบี่" ถึงเพื่อน