ข่าว

  • หน้ากระดานพูดคุย และประกาศฟรี โปรโมทเว็บ ใช้ได้ // ปรับลิ้งออกให้เป็น Nofollow // ป้องกันสแปมคำ พนัน โป๊ เปลือย 18+ เป็นอุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ อยากใส่อยากสแปม เชิญ ฮาๆ

    ปรับให้ 1 ip โพสต์ตั้งกระทู้ได้ 30 นาทีต่อ 1 โพสต์ (เพื่อป้องกัน Spam) ขนาดตั้งแบบนี้ยังมีบางคน autopost มาชั่วโมงละโพสต์ เห็นใจคนดูแลด้วยนะ

    โปรโมทเว็บ Index ทุกหน้าไปที่ swenth.com

กระบี่วันนี้ รายงานข่าวล่าสุดประจำชั่วโมง

รายงานข่าวประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 : 5:37 AM by VWANDER Services

เปิดโปรไฟล์ 28 ผู้ตรวจ-ผู้ว่าฯ มหาดไทย รองผู้ว่าฯ ขยับขึ้นผู้ว่าฯ พรึบ รองผวจ.ชลบุรี ขึ้น ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน 28 ราย แบ่งเป็น 18 ผู้ว่าราชการจังหวัด และ 10 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

1.นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าฯสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี และ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด

2.นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี

3.นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าฯเลย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ เลย และ นายอำเภอ จ.เลย

4.นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์ และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนกและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

5.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯตาก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ และ นายอำเภอ จ.เชียงใหม่

6.นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าฯเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน , รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ , รองผู้ว่าฯ ลำปาง

7.นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา

8.นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าฯอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดขอนแก่น

9.นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าฯราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์

10.นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าฯอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี

11.นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าฯกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแห , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจ.กระบี่

12.นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าฯระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดจ.กาญจนบุรี

13.นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าฯตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ , รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ , รองผู้ว่า ปัตตานี

14.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตราด สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ ตราด , รองผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ

15.ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าฯปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

16.นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าฯน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สุโขทัย

17.นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าฯบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ นครสวรรค์

18.นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าฯชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ ปัตตานี

19.นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ แพร่ , รองผู้ว่าฯเชียงใหม่

20.นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าฯปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนทางสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สุรินทร์

21.นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าฯนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

22.นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ ชลบุรี

23.นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเลย สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

24.นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าฯหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดเลย

25.นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ และ ปลัดจ.สระแก้ว

26.นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ

27.ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต(การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สิงห์บุรี , รองผู้ว่าฯลำปาง

28.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าฯลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Recent Topics

[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ด่างทับทิม ราคาโรงงาน, ขายส่ง Potassium Iodate, จำหน่าย Potassium Permanganate. โดย polychemicals10 วันนี้ เวลา 02:09:20 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ขายส่ง Potassium Iodide, ผู้ผลิต Potassium Permanganate ราคาโรงงาน โดย polychemicals10 วันนี้ เวลา 12:42:44 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] แฟรนไชส์ชานมไข่มุก กัตโตะชา ขายง่าย กำไรดี คืนทุนไว สอบถาม Line: @gattocha โดย waterseven11 พฤศจิกายน 28, 2023, 10:47:16 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ติวแกรมม่า ม.ต้น ขอนแก่น T: 084-4048784 ติวภาษาอังกฤษ ม.ต้น Grammar. โดย reggularpost88 พฤศจิกายน 28, 2023, 09:48:50 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] หินเกล็ดไก่จิก #แคลเซียมไก่ #แคลเซียมเม็ด ช่วยให้เปลือกไข่หนาขึ้น เพิ่มผลผลิต* โดย polychemicals10 พฤศจิกายน 28, 2023, 09:46:56 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] พัดลมท่อ, พัดลมดูดเป่า มีจำหน่ายหลายขนาด พัดลมแรงดันสูง พัดลมเป่าอากาศ โดย farmfan99 พฤศจิกายน 28, 2023, 08:44:14 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ติวภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว ที่ขอนแก่น สามารถเลือกเรื่องที่อยากจะเรียนได้ โดย reggularpost88 พฤศจิกายน 28, 2023, 08:40:06 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ✔web hosting Cloud VPS Server ราคาถูก ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม✔ โดย ringtanut พฤศจิกายน 28, 2023, 07:19:41 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับรื้อถอนภายใน พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่ ส่งงานเร่งด่วน ตรงเวลา โทร 081-899-5419 โดย social2thai พฤศจิกายน 28, 2023, 07:13:48 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ร้านขายร่ม งานเฉียบๆ ร่มราคาส่ง ที่คุณตามหา 086-3216563 เก๋ ถูกจริง ดีงามนักแล โดย hinokisazori พฤศจิกายน 28, 2023, 06:51:24 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เรียนอังกฤษวัยทำงาน และ นักศึกษา, เรียนอังกฤษตัวต่อตัว 20ชม. 2,400. โดย reggularpost88 พฤศจิกายน 28, 2023, 06:35:59 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เบอร์มงคล เบอร์เศรษฐี เปลี่ยนชีวิต ปรึกษาการเปลี่ยนเบอร์ ฟรี www.เลขมังกร.com โดย Jackwilzerz พฤศจิกายน 28, 2023, 06:26:39 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ ช่วยสรุปการขาด ลา มาสาย โดย bestpostdd11 พฤศจิกายน 28, 2023, 06:17:48 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ IS หลักสูตรไทยและอินเตอร์ โดย rezrezmore พฤศจิกายน 28, 2023, 05:45:13 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] หอพักใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เดินไปเรียนได้ โดย Peluche_story พฤศจิกายน 28, 2023, 05:19:41 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ไม้กั้นรถยนต์ จำหน่าย-ติดตั้ง พร้อมให้บริการหลังการขาย ติดต่อ หจก. เจริญเทค 559 โดย bestpostdd11 พฤศจิกายน 28, 2023, 04:38:10 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ร้านเคพีเอส ไทยสไตล์ จำหน่ายและรับทำขนาดตามสั่ง ตู้พระ ตู้โชว์ แท่นวางพระ โดย sutharinuu พฤศจิกายน 28, 2023, 04:35:33 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] วิธีรับมือผลข้างเคียงจากการทำคีโม และเลือกใช้ อิมูร่า อาหารเสริมคนทำคีโม โดย anatomi88 พฤศจิกายน 28, 2023, 04:20:49 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ฿จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิลป้ายอะคิลิค งานออกแบบ โดย Peluche_story พฤศจิกายน 28, 2023, 03:47:06 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ที่เรียน toeic แบบเร่งด่วน ขอนแก่น โทร 084-4048784,093-8839339 ติว toeic โดย reggularpost88 พฤศจิกายน 28, 2023, 03:16:45 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนออนไลน์ ผ่าน cloud และ ผ่าน host ddns. โดย bestpostdd11 พฤศจิกายน 28, 2023, 03:02:42 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับซื้อบิ๊กไบค์มือสอง 250CC ขึ้นไป โทร 087-4090333 รับซื้อบิ๊กไบค์จ่ายสดทันที โดย factoryday1 พฤศจิกายน 28, 2023, 02:15:34 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] พัดลมใบดำ orton 2 ใบพัด พัดลมใบดำ 24 นิ้ว พัดลมใบดำ orton ประหยัดไฟ ให้ลมแรง โดย memieray1 พฤศจิกายน 28, 2023, 01:51:07 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ร้านขายตุ๊กตา น่ารัก น่ากอด ราคาถูก มาตรฐาน มอก. ราคาปลีก-ส่ง โดย Peluche_story พฤศจิกายน 28, 2023, 01:40:29 PM
[ซื้อ-ขาย บ้าน ที่ดิน อสังหาฯ] ให้เช่าที่ดิน ต.บางทราย/ชลบุรี ติดถ.สุขุมวิท ใกล้นิคมอมตะนคร ***หน้ากว้าง43ม โดย jitporn พฤศจิกายน 28, 2023, 01:18:58 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] ประตูม้วนสมุทรสาคร ท่าข้าม เซ็นทรัล เอกชัย ประตูม้วนวัดพุทธ วัดยายร่ม กัลปพฤกษ์ โดย boonsri99 พฤศจิกายน 28, 2023, 12:51:36 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] รับซื้อบิ๊กไบค์จ่ายทันที โทร 087-4090333, 086-3479897. รับจัดไฟแนนซ์บิ๊กไบค์. โดย factoryday1 พฤศจิกายน 28, 2023, 12:43:29 PM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] โรงงานร่มพระราม2 ผลิตและจำหน่ายร่ม ทุกชนิด ร่มสกรีน ร่มพับ ร่มไม้เท้า ราคาถูก โดย sombrilla_La พฤศจิกายน 28, 2023, 11:51:41 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า รุ่นใหม่ ช่วยคำนวณ ขาด ลา มาสาย. โดย bestpostdd11 พฤศจิกายน 28, 2023, 11:19:23 AM
[โปรโมทฟรี ประกาศฟรี] บริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ,เฝ้าไข้ ไม่มัดจำล่วงหน้า กระบี่ พังงา ภูเก็ต ภาคใต้ โดย bansangsuk พฤศจิกายน 28, 2023, 10:44:17 AM

เปิดเส้นทาง เที่ยวกระบี่

เส้นทางเที่ยว

คุณอยากไปที่ไหน ในจังหวัดกระบี่ เราแนะนำเส้นทางไปยังจุดหมายแบบไม่หลงกันเลย

ที่เที่ยวกระบี่

สถานที่ท่องเที่ยว มากมาย อยากเที่ไหน มาหาเรา รับรองได้เที่ยวตามใจหวังอย่างแน่นอน

ที่พักกระบี่

แนะนำที่พักในกระบี่ ที่พักและห้องพักยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยว ราคาไม่แพง

ร้านอาหารอร่อยในกระบี่

ร้านอาหารในกระบี่ เรื่องกิน แหล่งกิน หาไม่เจอร้านไหนดี อร่อย เรามีบอก หาร้านอาหารอร่อยๆ ได้ง่ายๆ ในจังหวัดกระบี่

รถเช่า ในกระบี่

ข้อมูล แหล่งเช่ารถในจังหวัดกระบี่ เพื่อความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

ทริปทัวร์

อยากไปไหนเป็นหมู่คณะ ทัวร์กระบี่ หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ประกาศหาเพื่อนเที่ยว ทริปทัวร์ มีให้ที่นี่

ทัวร์ต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธุ์ทัวร์ต่างประเทศ ที่นี่ ฟรีจ้า

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่

ความเป็นมา จังหวัดกระบี่

รวมข้อมูลทั่วไปที่คุณต้องรู้ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สถานศึกษา

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานศึกษาที่สำคัญในกระบี่

ข่าวกระบี่วันนี้

ข่าวทั่วไป ข่าวกระบี่วันนี้ และในละแวกบ้าน Krabi Hot News ในจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง

ข่าวไอทีในกระบี่

ข่าวไอที เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบี่ ความเคลื่อนไหวล่าสุด ไอทีกระบี่

บอร์ดซื้อ-ขายสินค้า ฝากร้าน ลงประกาศฟรี

ซื้อ-ขาย บ้าน ที่ดิน อสังหาฯ

ซื้อ-ขาย ที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่และใกล้เคียง

โปรโมทฟรี ประกาศฟรี

โปรโมทฟรี ประกาศฟรี ฝากร้านค้า แหล่งค้าขายทั่วไป ที่ช๊อปปิ้ง ประกาศซื้อ ขายสินค้า ฟรี งด 18+ และสแปม เจอลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ทั่วไป

คุยเรื่องเที่ยว

พูดคุย เรื่องท่องเที่ยว แนะนำทริปเด็ด เที่ยวกระบี่

เคล็ดลับความสวย

รวมเคล็ดลับความสวย และทุกเรื่องที่เกียวกับผู้หญิง ที่คุณอยากรู้

IT Web Dev.

เรื่องราวของเทคโนโลยี การพัฒนาเว็บไซต์

เกษตร

ทำสวน ปลูกผัก เรื่องราวเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

หนังใหม่เข้าฉาย

หนังใหม่กำลังเข้าฉาย เรื่องไหนเราจะรีวิวมาให้ดูก่อน หนังเข้าใหม่ที่กระบี่

คลิปเด็ด

เที่ยวแล้วอยากให้คนรู้ เข้ามาดูกันเลย คลิปเที่ยวเด็ดๆ หลากหลายสไตล์
กระบี่วันนี้ ทุกเรื่องของจังหวัดกระบี่ - Info Center

ดูจากข้อมูลด้านบนสุด

7,458 กระทู้ ใน 1,006 หัวข้อ โดย 180 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pruksa
กระทู้ล่าสุด: "ด่างทับทิม ราคาโรงงาน, ข..." ( วันนี้ เวลา 02:09:20 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

6 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก (1 Spider)

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 23. ออนไลน์มากที่สุด: 534 (มกราคม 07, 2023, 08:05:56 AM)