สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ผุดโครงการธนาคารแพะเพื่อเด็กกระบี่

  • 0 replies
  • 975 views
นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษา จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ มีประชากรร้อยละ 60 ที่นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน นอกจากนั้นจะเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม ครัวเรือนละ 3-5 ตัว โดยมี เป้าหมายเพื่อใช้สำหรับการบริโภค ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อมาพิจารณาดูแล้ว การเลี้ยงแพะของเกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้การเลี้ยงแบบปล่อยหรือผูกล่าม ไม่มีโรงเรือน ไม่มีแปลงหญ้า จึงพบว่าแพะที่เลี้ยงให้ลูกน้อย และมีอัตราการตายสูง จากสถิติ พบว่า ความต้องการ ในการ บริโภคเนื้อแพะของประชากรในจังหวัดกระบี่ มีมากกว่าผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ จนต้องมีการนำเข้าแพะจากจังหวัดนอกพื้นที่เข้ามา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลทางศาสนานายชวนกล่าวอีกว่า ดังนั้นทางสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการธนาคารแพะเพื่อเด็กกระบี่ เพื่อเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยการเพิ่มขนาด การเลี้ยงแพะให้สมดุลกับแรงงานและสภาพแวดล้อม รวมทั้งการลดอัตราการตายและนอกจากนั้น นโยบายของจังหวัดกระบี่ ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลขึ้นในจังหวัด โดยการใช้พื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ให้เกิดประโยชน์

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ได้ ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดทำโครงการธนาคารขึ้น ซึ่ง จะทำการจัดหาแม่แพะเนื้อ ที่ผสมพันธุ์แล้วแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ 10 ราย รายละ 2-3 ตัว แต่ จะต้องมีข้อแม้ว่า เกษตรกรที่สนใจจะต้องมีคอกเลี้ยงที่ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ และต้องมีการอบรมการเลี้ยงแพะที่ถูกวิธีด้วย

ข่าวกระบี่ siamrath.co.th