สพป.กระบี่ เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและชั่วคราว

  • 0 replies
  • 1042 views
สพป.กระบี่ เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

เมื่อวานนี้ (วันที่ 31 สิงหาคม 2564) ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง อำเภอละ 2 คน และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนักการภารโรง) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม   โดยเป็นเครือข่ายคุณภาพในการปฏิบัติงาน คือ “ชมรมฟันเฟืองจิตอาสา สพป.กระบี่”  พร้อมมอบของขวัญให้กับลูกจ้างที่จะเกษียณอายุ ในวันที่ 30 กันยายน  2564  จำนวน 5 คน                                             

นายสายัณห์  ไกรนรา  กล่าวว่า ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนลูกจ้าง ทั้ง 20 คน เป็นผู้ที่มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  มีความรักความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  นักการภารโรง พนักงานบริการ ได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ ให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอันจะเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ พัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจของงานฝ่ายสนับสนุนสถานศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

ืที่มา ข่าวกระบี่ obec.go.th/archives/484370