ป้องการการ copy โดยการแทรกคำแทนที่ลงไป

  • 1 replies
  • 1192 views
การ copy เป็นปัญหาหนักสำหรับคนทำเว็บ วันนี้จะมาแนะนำ วิธีแก้เผ็ดคนขี้ก๊อป

ด้วยการแทรกค่าต่าง ๆ ลงไปแทนที่ เวลามัน paste แล้วจะได้ค่าว่าง ๆ เหมือนปุ่มพัง ให้มันงมหาปัญหาเอา อย่างน้อย ๆ ถ้าจะก๊อบก็ต้องโง่ซักพักล่ะวะ

ด้วยการแทรก code นี้ลงไปใน head

---------------
// แทรกข้อความสุ่ม เมื่อมีการ copy เนื้อหา ลงในคลิปบอร์ด

<script type='text/javascript'>
    jQuery(document).ready(function($) {
      function randomString(length) {
        var result = '';
        var characters = 'ABะาCิDีEFึGืHุIูJเKำLไMใNๆO๊P็QํRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ';
        var charactersLength = characters.length;
        for (var i = 0; i < length; i++) {
          result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
        }
        return result;
      }

      $(document).on('copy', function() {
        var selectedText = window.getSelection().toString();
        var randomText = randomString(10);
        var newContent = selectedText + ' ' + randomText;
        var tempElement = $('<textarea>').val(newContent).appendTo('body').select();
        document.execCommand('copy');
        tempElement.remove();
      });
    });
  </script>


อยากใช้ก็กีอบไปได้เลยRe: ป้องการการ copy โดยการแทรกคำแทนที่ลงไป
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2023, 10:24:50 AM »
ใช้ดีจึงบอกต่อ