ปัญหามังคุดล้นตลาด

  • 0 replies
  • 1611 views
ปัญหามังคุดล้นตลาด
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 09:04:49 AM »
ก.เกษตร เร่งหาตลาดรองรับผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาด 1.62 หมื่นตัน

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขยายช่องทางการกระจายผลผลิตมังคุดภาคใต้ที่จะออกสู่ตลาดเน้นการผลิตมังคุดคุณภาพว่า

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 ผลผลิตมังคุดทั้งประเทศเก็บเกี่ยวมากที่สุด 58.63% ของผลผลิตมังคุดทั้งปี โดยแหล่งผลิตมังคุด 5 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.ตราด และ จ.นราธิวาส ปัจจุบันมังคุดภาคใต้มีราคาปรับตัวลดลง คาดว่าจะมีผลผลิตมังคุดเหลือออกสู่ตลาดเดือนสิงหาคม 2566 อีกประมาณ 5,000 ตัน และเดือนกันยายน 2566 ประมาณ 11,200 ตัน รวมทั้งหมดประมาณ 16,200 ตัน จึงแจ้งแผนงานรองรับช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 ได้แก่

1.รณรงค์ให้เกษตรกรรวมกลุ่มทั้งทางการและไม่เป็นทางการ
2.คัดเกรดมังคุด
3.ประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนำล้งไปรับซื้อมังคุดที่กลุ่มเกษตรกร
4.จำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์

นอกจากนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายช่องทางตลาดรองรับผลผลิตมังคุดล้นตลาด และเน้นการผลิตมังคุดคุณภาพ ดังนี้

1.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างการรับรู้กับพี่น้องเกษตรกร

2.กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เร่งรัดการกระจายออกนอกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จำกัด (สกต.นครศรีธรรมราช) และสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด รวมถึงเพิ่มจุดกระจายมังคุด

3.อ.ต.ก. ให้แจ้งสถาบันเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน ว่าจะมีการเปิดจุดจำหน่ายที่ อ.ต.ก.ตรัง อ.ต.ก.สงขลา อ.ต.ก.กรุงเทพ และอาจพิจารณาเพิ่มจุดจำหน่ายที่อื่น เพื่อรองรับการบริหารจัดการมังคุดภาคใต้ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคภายในประเทศซื้อมังคุดเพิ่มขึ้น

4.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 (สวพ.7) กรมวิชาการเกษตร ให้สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชม ร่วมกันยื่นขอมาตรฐานจีเอพี เพื่อเน้นการผลิตมังคุดคุณภาพ 5.กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการรายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาด