เปิดตลาดเกษตรกร

  • 0 replies
  • 4373 views
เปิดตลาดเกษตรกร
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2014, 01:29:46 PM »
รายงานข่าวกระบี่แจ้งว่า จังหวัดกระบี่มี ตลาดเกษตรกรแล้ว โดยมีการเปิดตลาดเกษตรกรวันแรก ประชาชนแห่ซื้อผลผลิตทางการเกษตรอย่างคึกคัก สร้างช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรในจังหวัดกระบี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายสมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีประชาชนมาจับจ่ายอย่างเนื่องแน่น

นายสมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวกับข่าวกระบี่ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดตลาดเกษตรกร เพื่อเป็นช่องทางการตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเอง

ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะผู้บริโภคโดยตรง อันเป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการจัดตลาดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกร และเพื่อเป็นแหล่งซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพสำหรับผู้บริโภค


โดยจังหวัดกระบี่ได้กำหนดจัดตลาดเกษตรกรทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในวันนี้เป็นการเปิดตลาดวันแรก มีเกษตรกรนำสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตโดยตรงมาจำหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทผัก ผลไม้ สินค้าประเภทปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน อย. GMP. GAP. สมส. มาตรฐาน Q เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าเกษตรประจำถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะได้มีการขับเคลื่อนให้ได้รับมาตรฐานฮาลาลต่อไป เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาเที่ยวกระบี่

รองผู้ว่าฯกระบี่ กล่าวกับข่าวกระบี่อีกว่า การจัดตลาดเกษตรกรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสินค้าของจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน(AEC)ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการเพิ่มรายได้ การผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย