แจ้งวิสาหกิจชุมชนไปต่อทะเบียนเพื่อขอดำเนินกิจการต่อ

  • 0 replies
  • 3494 views
รายงานข่าวกระบี่ จากทีมข่าวเกษตรจังหวัดกระบี่ แจ้งแก่วิสาหกิจชุมชนทั้งหลายให้ไปต่อทะเบียนเพื่อขอดำเนินกิจการต่อ

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวกับทีมข่าวกระบี่ว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นั้น

ซึ่งในหมวด 1 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วและประสงค์จะดำเนินกิจการต่อ ให้ไปขอต่อทะเบียนประจำปีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน


สำหรับในขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลาการต่อทะเบียนประจำปี 2558 แล้ว จึงขอให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายไปขอต่อทะเบียนประจำปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้ขอจดทะเบียนไว้ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม 2558 หากวิสาหกิจชุมชนใดไม่ได้ต่อทะเบียนติดต่อกัน 2 ปี นายทะเบียนสามารถเพิกถอนทะเบียนได้

อย่างไรก็ตาม เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวกับข่าวกระบี่ต่ออีกว่า สำหรับจังหวัดกระบี่มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 518 แห่ง กระจายอยู่ในทุกอำเภอ ก็ขอให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้รีบไปต่อทะเบียนประจำปี 2558 ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสามารถดำเนินกิจการและขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน