บทสรุป พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต

  • 0 replies
  • 4183 views
เครือข่ายเกษตรกร เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว
บทสรุปการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวกับสารเคมี 3 ชนิด พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต
ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้เห็นชอบให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต ในการนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้งสามชนิด จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นประมาณ 250 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ องค์กรอิสระ รวมทั้ง เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

ประเด็นที่น่าสนใจ
1. สรุปสาระสำคัญของการประชุมรับฟังความคิดเห็นแต่ละภาคส่วน
2. ข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการจำกัดการใช้ฯ จากภาคเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา 13.45-15.00 น. ห้องประชุมแวนด้า 2 ชั้นใต้ดิน
โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 15

เวลา 13.45-14.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
เวลา 14.00-15.00 น. แถลงข่าวโดย
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย
นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง
พร้อมด้วย สมาคมผู้ส่งออกทุเรียนและมังคุด สมาคมส่งเสริมธุรกิจ พืชและอาหารสัตว์ และผู้แทนเกษตรกรกลุ่มพืชอ้อย ปาล์ม ยางพารา มะนาว ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลัง ผักและผลไม้