โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

  • 0 replies
  • 10112 views
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 03:18:00 PM »
โรงเรียนแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539

กระทรวงศึกษาธิการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สะท้อนให้เห็นพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติให้เจริญอย่างมีประสิทธิภาพได้

จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษาให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านสืบไป


กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนในกระบี่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้นอีก 9 โรงในปีการศึกษา 2538 โดยรับผู้เรียนเป็นสหศึกษาประเภทประจำ-ไปกลับ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี และจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน โดยเรียกชื่อครั้งแรกว่า

“โรงเรียนเฉลิม-พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี”

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่”ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2544


ในวันที่ 19 มิถุนายน 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้คำขวัญแก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกว่า “อกตํ ทุกฺกฎ เสยฺโย” ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2539 ได้ทรงพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จำนวน ๙ โรง และยังได้พระราชทานสีประจำโรงเรียน คือ สีเหลืองทอง-น้ำเงิน

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2539 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีแรกโดยรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนต่างๆในเขตการศึกษา 4 (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง) ประเภทประจำ

โรงเรียนได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2540 โดยสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสถิต แสงศรี) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ และปลูกต้นโพธิ์กาญจนา

ในวันที่ 10 เมษายน 2539 นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลันตาราชประชา-อุทิศ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2541 นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2543 นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จนถึงปัจจุบัน